slovakDeutch

Sledujte nás :

fa

Nákupný košík

 x 
  • Prázdny košík

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade, že zistí poškodenia, musí o týchto bezodkladne informovať internetový obchod www.colorpack.sk.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodol na  osobnom odbere tovaru, je povinný vydzvihnúť všetok objednaný tovar do 48 hodín po vyzvaní predávajúcim. V prípade nedodržiavania termínu kupujúcim, je predávajúci oprávnený odoslať tovar kupujúcemu na jeho náklady akýmkoľvek vhodným spôsobom na adresu kupujúceho.

 

Pokiaľ nebude zmluvnými stranami dojednaný iný spôsob platenia, je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu na základe faktúry vystaveného predávajúcim a to v termíne splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.